Ιπποκράτειος όρκος

Ψάχνοντας στο internet για τον πρωτότυπο όρκο του Ιπποκράτη, βρήκα αρκετές παραλλαγές του και ψάχνοντας σε βιβλία και σε εικόνες με παλαιά χειρόγραφα (μέσω internet), βρήκα το παρακάτω κείμενο που το θεωρώ αξιόπιστο λόγω της προέλευσής του (φαίνεται παρακάτω).

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΟΡΚΟΣ
ΟΜΝΥΜΙ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΙΗΤΡΟΝ ΚΑΙ ΑΣΚΛΗΠΙΟΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΑΝ ΚΑΙ ΠΑΝΑΚΕΙΑΝ ΚΑΙ ΘΕΟΥΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΑΣ ΙΣΤΟΡΑΣ ΠΟΙΕΥΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΑ ΠΟΙΗΣΕΙΝ ΚΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΝ ΕΜΗΝ ΟΡΚΟΝ ΤΟΝΔΕ ΚΑΙ ΞΥΓΓΡΑΦΗΝ ΤΗΝΔΕ ΗΓΗΣΑΣΘΑΙ ΜΕΝ ΤΟΝ ΔΙΔΑΞΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΤΑΥΤΗΝ ΙΣΑ ΓΕΝΕΤΗΣΙΝ ΕΜΟΙΣΙ ΚΑΙ ΒΙΟΥ ΚΟΙΝΩΣΑΣΘΑΙ ΚΑΙ ΧΡΕΩΝ ΧΡΗΙΖΟΝΤΙ ΜΕΤΑΔΟΣΙΝ ΠΟΙΗΣΑΣΘΑΙ ΚΑΙ ΓΕΝΟΣ ΤΟ ΕΞ ΩΥΤΕΟΥ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΙΣΟΝ ΕΠΙΚΡΙΝΕΕΙΝ ΑΡΡΕΣΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΞΕΙΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΤΑΥΤΗΝ ΗΝ ΧΡΗΙΖΩΣΙ ΜΑΝΘΑΝΕΙΝ ΑΝΕΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΗΣ ΤΕ ΚΑΙ ΑΚΡΟΗΣΙΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΑΠΑΣΗΣ ΜΑΘΗΣΙΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΙΝ ΠΟΙΗΣΑΣΘΑΙ ΥΙΟΙΣΙ ΤΕ ΕΜΟΙΣΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣΙ ΤΟΥ ΕΜΕ ΔΙΔΑΞΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΑΙΣΙ ΣΥΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙΣΙ ΤΕ ΚΑΙ ΩΡΚΙΣΜΕΝΟΙΣ ΝΟΜΩ ΙΗΤΡΙΚΩ ΑΛΛΩ ΔΕ ΟΥΔΕΝΙ ΔΙΑΙΤΗΜΑΣΙ ΤΕ ΧΡΗΣΟΜΑΙ ΕΠ ΩΦΕΛΕΙΗ ΚΑΜΝΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΝ ΕΜΗΝ ΕΠΙ ΔΗΛΗΣΕΙ ΔΕ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΗ ΕΙΡΞΕΙΝ ΟΥ ΔΩΣΩ ΔΕ ΟΥΔΕ ΦΑΡΜΑΚΟΝ ΟΥΔΕΝΙ ΑΙΤΗΘΕΙΣ ΘΑΝΑΣΙΜΟΝ ΟΥΔΕ ΥΦΗΓΗΣΟΜΑΙ ΞΥΜΒΟΥΛΙΗΝ ΤΟΙΗΝΔΕ ΟΜΟΙΩΣ ΔΕ ΟΥΔΕ ΓΥΝΑΙΚΙ ΠΕΣΣΟΝ ΦΘΟΡΙΟΝ ΔΩΣΩ ΑΓΝΩΣ ΔΕ ΚΑΙ ΟΣΙΩΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΩ ΒΙΟΝ ΤΟΝ ΕΜΟΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΝ ΤΗΝ ΕΜΗΝ ΟΥ ΤΕΜΕΩ ΔΕ ΟΥΔΕ ΜΗΝ ΛΙΘΙΩΝΤΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΩ ΔΕ ΕΡΓΑΤΗΣΙΝ ΑΝΔΡΑΣΙ ΠΡΗΞΙΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΕΣ ΟΙΚΙΑΣ ΔΕ ΟΚΟΣΑΣ ΑΝ ΕΣΙΩ ΕΣΕΛΕΥΣΟΜΑΙ ΕΠ ΩΦΕΛΕΙΗ ΚΑΜΝΟΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΩΝ ΠΑΣΗΣ ΑΔΙΚΙΗΣ ΕΚΟΥΣΙΗΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΙΗΣ ΤΗΣ ΤΕ ΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙ ΤΕ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΔΟΥΛΩΝ Α Δ ΑΝ ΕΝ ΘΕΡΑΠΗΙΗ ΚΑΙ ΙΔΩ Η ΑΚΟΥΣΩ Η ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΘΕΡΑΠΗΙΗΣ ΚΑΤΑ ΒΙΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Α ΜΗ ΧΡΗ ΠΟΤΕ ΕΚΛΑΛΕΕΣΘΑΙ ΕΞΩ ΣΙΓΗΣΟΜΑΙ ΑΡΡΗΤΑ ΗΓΕΥΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΟΡΚΟΝ ΜΕΝ ΟΥΝ ΜΟΙ ΤΟΝΔΕ ΕΠΙΤΕΛΕΑ ΠΟΙΕΟΝΤΙ ΚΑΙ ΜΗ ΞΥΓΧΕΟΝΤΙ ΕΙΗ ΕΠΑΥΡΑΣΘΑΙ ΚΑΙ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΔΟΞΑΖΟΜΕΝΩ ΠΑΡΑ ΠΑΣΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΣ ΤΟΝ ΑΙΕΙ ΧΡΟΝΟΝ ΠΑΡΑΒΑΙΝΟΝΤΙ ΔΕ ΚΑΙ ΕΠΙΟΡΚΟΥΝΤΙ ΤΑΝΑΝΤΙΑ ΤΟΥΤΕΩΝ

Πηγή: Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ηλίου” (Τόμος 15)

Σημείωση: Η γραφή είναι με κεφαλαίους χαρακτήρες, όπως έγραφαν στην εποχή του Ιπποκράτη (4ος αιώνας π.Χ.), αλλά με κενά μεταξύ των λέξεων για λόγους ευκολίας στην ανάγνωση. Οι αρχαίες επιγραφές της εποχής του Ιπποκράτη δεν είχαν κενά μεταξύ των λέξεων.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ορκίζομαι εις τον Απόλλωνα τον ιατρόν και τον Ασκληπιόν και την Υγείαν και την Πανάκειαν και επικαλούμενος την μαρτυρίαν όλων των Θεών και των Θεαινών, ότι θα εκτελέσω κατά την κρίσιν μου και όσοι μοι δύναμις τον όρκον τούτον και την συμφωνίαν ταυτήν. Να θεωρώ μεν τον διδάσκαλον μου εις την ιατρικήν τέχνην ίσον προς τους γονείς μου και κοινωνόν του βίου μου και τα νενομισμένα να του οφείλω και τους άρρενας απογόνους αυτού ίσους προς αδελφούς μου να θεωρώ και να τους διδάξω την τέχνην ταύτην, εαν απαιτηθή να μάθουν, αμισθί άνευ άλλης συμφωνίας. Να διδάξω δε τα προκαταρκτικά και τα ειδικά μαθήματα και εν γένει όλας τας ιατρικάς γνώσεις μόνον εις τους υιούς μου και εις τους υιούς του διδασκάλου μου και εις τους προς τούτο εγγεγραμμένους μαθητάς μου, οίτινες προηγουμένως θα ομόσουν τον ιατρικόν όρκον, εις ουδένα δε άλλον. Να χρησιμοποιήσω τας θεραπευτικάς δίαιτας προς ωφέλειαν των πασχόντων όσον δύναμαι και ως κρίνω ορθόν, να αποφύγω δε πάσαν βλάβην και αδικίαν. Και να μην χορηγήσω εις ουδένα δηλητήριον θανατηφόρον, όταν τούτο μου ζητηθή, ούδέ να συστήσω υπόδειξιν τοιαύτης φύσεως. Παρομοίως δε να μη εμπιστευθώ εις έγκυον εκτρωτικόν τι μέσον. Να διατηρήσω δε λευκόν και άσπιλον τον βίον μου και την τέχνην μου. Να μη ευνουχήσω δε μηδέ τους ζητούντες ετι τούτο, αφήνων την εργασίαν ταύτην εις τους χειρώνακτας της τέχνης. Εις όσας δε οικίας και αν μεταβώ, να εισέλθω προς όφελος των πασχόντων, μακράν πάσης, εκουσίως προκαλουμένης, βλάβης και φθοράς παντός είδους αλλά και γενετησίων πράξεων και επι γυναικών και επι ανδρών, ελευθέρων ή δούλων. Περί όσων δε κατά την διάρκειαν της θεραπείας ήθελον ιδεί ή μάθει, ή και εκτός των επαγγελματικών ασχολιών κατά την καθημερινήν ζωήν των ανθρώπων, περί των οποίων επ’ουδενί λόγω πρέπει να λεχθή τι εις τους έξω, θα σιωπώ περί αυτών, έχων ως αξίωμα ότι ταύτα πάντα πρέπει να μένουν μυστικά. Τον όρκον λοιπόν τούτον, τηρών και μη παραβαίνων, ας έχω βοηθον δι’ όλης μου της ζωής και εις την τέχνην, ίνα εκτιμώμαι εσαεί παρ’όλων των ανθρώπων. Εάν δε παραβώ και επιορκήσω ας πάθω τα ενάντια των ανωτέρω.

Πηγή: Νεότερων Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικό “Ηλίου” (Τόμος 15)

Σημείωση: Η μετάφραση του κειμένου αποδίδεται στην καθαρεύουσα που νομίζω αντικατοπτρίζει ακριβέστερα το πρωτότυπο κείμενο. Ο τονισμός είναι μονοτονικός για την απλούστευση της ανάγνωσης (η γραφή αυτής της μορφής χρησιμοποιήθηκε από μερικούς συγγραφείς πριν την επίσημη καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος).

Πηγή άρθρου: dedications1.blogspot.com

Στην ίδια κατηγορία...